Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
2422 Donors
63812.93 EUR donated from 88657 EUR
End date
End after 29 days
Available amount
9495.52 EUR
End after 29 days
Available amount
9495.52 EUR

Ще ми е нужна вашата подкрепа, отново! I will need your support, again!

17th November 2023

Здравейте, ангели!

Във вторник и сряда бяхме в Истанбул. Забавихме се с една седмица , защото чакахме да пристигнат лекарствата , на които минавам! 

Във вторник правих Пет скенер!

Но за съжаление резултатите не са толкова добри ,колкото на предния 😔. Има новопоявила се малка метастаза в аксиларен лимфен възел (подмишницата ) , само че сега е от десният край , старите бяха от ляво.

Както се досещате , лечението продължава ! На този етап ще започна новите хапчета , заедно с имунотерапия ,която ще бъде в двойна доза , така че ще ходя на 6 седмици , а не на 3 седмици както досега . Цената на хапчетата е по- голяма от очакваната . След 3 месеца ще има отново пет скенер , и ще се прецени какво ще се прави. Вариант ,които предложи проф. Йълдъз е да правя лъчетерапия сега , но все пак реши да пробваме с хапчетата на първо време. На края на месеца ще имат симпозиум на онколози от цяла Турция , на който ще се разгледа моят случай, и ако има друг вариант за лечение ще ме потърсят! Това смятам, че е много добре , защото ще се чуят мнения и препоръки от най- добрите лекари в страната, което е само в моя полза ! 

  Страничните ефекти от всичко ,през което минавам продължават , но тях ще ви ги спестя! Ще ми е нужна още позитивна енергия от вас ! Молете се за мен ! 

Все още имам от събраните средства до момента , но няма да са достатъчни за съжаление, за  да мога да продължа лечението там, а за нас е непосилно на 42 дни да даваме по около 15 000 лв!!!

Разбира се, че ще търся и други варианти , но на този етап е това! Знам, че на много от вас наистина им пука ,какво се случва с мен , за което ВИ БЛАГОДАРЯ ! 

АЗ ВЯРВАМ ,че ще се справя и с това ! ❤️

Hello, angels!

We were in Istanbul on Tuesday and Wednesday. We were delayed by a week , because we were waiting for the medication to arrive , which I am on!

On Tuesday I did a Pet scan!

But unfortunately the results were not as good , as the last one 😔. There is a new small metastasis in an axillary lymph node (armpit ) , only now it is on the right end , the old ones were on the left.

As you can guess , the treatment continues ! At this stage I will start the new pills , along with immunotherapy , which will be in double dose , so I will go at 6 weeks , not 3 weeks as before . The cost of the pills is more than expected . In 3 months I will have five scanner again , and will decide what to do . Option , which suggested prof. Yıldız is to do radiotherapy now , but still decided to try the pills at first . At the end of the month they will have a symposium of oncologists from all over Turkey , where my case will be considered , and if there is another treatment option they will look for me ! This I think is very good , because they will hear opinions and recommendations from the best doctors in the country , which is only in my favor !

The side effects of everything , I go through continue , but I will spare you them ! I will need more positive energy from you ! Pray for me !

I still have some of the money I have collected so far , but it will not be enough unfortunately to continue the treatment there , and it is unaffordable for us to give about 15 000 BGN every 42 days !!!

Of course I will look for other options , but at this stage this is it ! I know that many of you really care , what happens to me , for which THANK YOU !

I BELIEVE that I can handle this too ! ❤️

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.