Политика за поверителност на личните данни на платформата PavelAndreev.BG

I. ДАННИ ЗА АМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фондация „Павел Андреев“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно законите на Република България и вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с ЕИК/ПИК: 206678629, със седалище в гр. Варна 9000 и адрес на управление в р-н „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ 113, ет. 8, (по-долу наричана „Фондация/та“ и/или „Администратор/а/ът“) като е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента/ът”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Електронната страница https://pavelandreev.bg/ се притежава и управлява от Администратора в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с Администратора:

Три имена: Павел Андреев Андреев

Тел.: 0889/560925

Имейл адрес: [email protected]

II. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

III. ЦЕЛ

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за принципите и начина, по който Фондацията обработва лични данни, в качеството си на Администратор, вида данни, които ще събира и обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Фондацията в качеството си на администратор по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Фондацията на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.

IV. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ.

Защитата на личните данни е основно човешко право, съгласно чл. 8 от Хартата на основаните човешки права. От своя страна, Фондацията счита, че поверителността, защитата и неприкосновеността на Вашата лична информация е приоритет, като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. Фондацията не продава лични данни, събрани от последната на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. Фондацията обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

При събиране и обработване на лични данни Фондацията, в качеството си на администратор, спазва следните принципи, инкорпорирани в чл. 5 от Регламента:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели;
 • Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на данните;
 • Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите;
 • Подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Фондацията обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

V. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

5.1. Дейността, която осъществява Фондацията е изцяло ориентирана в сферата на благотворителността. Целта, за която е създадена Фондацията и цялостното и функциониране е на база организиране на кампании/каузи в различни сфери, като например: набиране на средства за възрастни/деца в тежко здравословно състояние; хора в тежко/неравностойно битово и социално положение, за хора пострадали от настъпило природно бедствие и в цялост хора, които имат нужда от финансова подкрепа, набиране на средства включително, но не само: организиране и на други каузи, между които: подпомагане на таланти в спортната сфера, бежанци и/или други лица, пострадали от конфликт, пандемия и/или друго, както и: набиране на средства за животни, за ремонтни дейности и благоустройство и други благотворителни каузи. Средствата се събират чрез организиране на онлайн кампании, които излагат действителната фактическа обстановка на лицата, имащи нужда от помощ. Във връзка с изброеното, Фондацията обработва и защитава личните данни събрани при изпълнение на дейността си законно и целесъобразно, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.

5.1.1. За целите на настоящата Политика за поверителност и с цел избягване на каквито и да е било съмнения относно терминологията, изложените обозначения имат следното смислово и тълкувателно значение:

„Бенефициент“/“Нуждаещо се лице“ – лицата, поради които съответната благотворителна кампания се организира (независимо от същността на каузата), лицата за чието лечение ще бъдат събирани и дарявани средства.

„Инициатор“/„Организатор“ – лицето, по чиято инициатива се организира и публикува съответна благотворителна кампания. Организаторът не е задължително да бъде бенефициент, като същият може да се явява родител/настойник, както и трето лице за нуждаещият се. Организаторът носи отговорност за предоставената информация на Фондацията за публикуване, както и относно съгласието на бенефициента за това.

„Дарител“ – всяко физическо или юридическо лице, предоставило парични средства за съответна кауза/кампания, включително със или без създаден профил в електронната страница на Фондацията.

„Потребител“ – всяко лице, достъпило до електронната страница на Фондацията, както и такова създало си профил в същата.

„Кауза“/„кампания“ – поради широкия обхват на каузи и кампании, които организира Фондацията, тези термини могат да означават: събиране на парични средства за бенефициенти, включително и за събиране на средства за ремонтни дейности, за животни и/или друга организирана кампания с цел благотворителност и подпомагане на хора, животни, благоустройство.

Видове лични данни, които се събират и обработват от Фондацията:

А) Събирани и обработвани лични данни на потребители на сайта, в качеството им на дарители/потребители:

 • чрез горепосочения електронен сайт Фондацията може да събира: (1) на дарители/потребители, създали си профил в електронната платформа: имена, телефон, имейл адрес; (2) на дарители/потребители, опериращи без създаден профил, имена и имейл адрес. В двата посочени варианта, Фондацията би могла да събере информация за банкова сметка на дарител, в зависимост от избора му за превеждане на дарение. В случай че дарителят желае да му бъде изготвен сертификат от Фондацията във връзка с използването на данъчни облекчения, последната може да изиска удостоверяващ документ за реализиране на дарение, която процедура е уредена в Общите условия на Фондацията.
 • чрез осъществен контакт на официалния имейл адрес на Фондацията: последната няма практика да събира и обработва лични данни чрез имейл кореспонденция. Въпреки това, същата може да събира имена, имейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация, предоставена доброволно от лицето, осъществило контакт.
 • чрез осъществяване на телефонно обаждане: Фондацията би могла да събере информация за имена, телефонен номер и всяка друга информация, която лицето, осъществило контакт е предоставило доброволно.

B) Събирани и обработвани лични данни на лица, в качеството им на бенефициенти:

 • чрез горепосочения електронен сайт Фондацията събира и обработва: три имена, ЕГН/ЛНЧ (в случай че лицето не е от български произход), данни по лична карта/паспорт, адрес, имейл адрес, телефонен номер, както и: (1) за медицинска кампания: медицинска информация от всякакъв тип: епикризи, документи установяващи извършени изследвания и резултати от такива, медицински диагнози и//или друго, удостоверяващо здравословното състояние на бенефициента, както и предоставени снимки на нуждаещото се лице (в случай на доброволното им предоставяне и получаване на изрично съгласие за публикуване, вкл. в социални мрежи, с цел високо ниво на публичност), резултативни доказателства от извършената/ите интервенции и/или друго (след приключване на кампанията и при изрично съгласие), банкова информация и всяка друга информация, предоставена доброволно от бенефициента/инициатора (в случай че не са едно и също лице); (2) за немедицински каузи/кампании: Фондацията може да събира и обработва: три имена, ЕГН/ЛНЧ (в случай че лицето не е от български произход), данни по лична карта/паспорт, адрес, имейл адрес, телефонен номер, данни за социален и битов статус на бенефициента, в т.ч. условия и качество на живот, снимки (в случай на доброволното им предоставяне и получаване на изрично съгласие за публикуване, вкл. в социални мрежи, с цел високо ниво на публичност), документи удостоверяващи действителната нужда от организиране на кауза/кампания, с която да бъдат събирани средства, резултативни доказателства, както и всяка една друга информация, която е предоставена доброволно от бенефициента/инициатора (в случай че не са едно и също лице).
 • чрез осъществен контакт на официалния имейл адрес на Фондацията: последната няма практика да събира и обработва лични данни чрез имейл кореспонденция. Въпреки това, същата може да събира имена, имейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация, предоставена доброволно от лицето, осъществило контакт.
 • чрез осъществяване на телефонно обаждане: Фондацията би могла да събере информация за имена, телефонен номер и всяка друга информация, която лицето, осъществило контакт е предоставило доброволно.

Събиране и обработване на лични данни на малолетни/непълнолетни, в качеството им на бенефициенти:

Фондацията събира и обработва следните лични данни: три имена, дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ (в случай че лицето не е от български произход), адрес, данни по лична карта (в случай че е приложимо), както и: (1) за медицинска кампания: медицинска информация от всякакъв тип: епикризи, документи установяващи извършени изследвания и резултати от такива, медицински диагнози и//или друго, удостоверяващо здравословното състояние на бенефициента, както и предоставени снимки на нуждаещото се лице (в случай на доброволното им предоставяне и получаване на изрично съгласие за публикуване от родител/настойник/инициатор, вкл. в социални мрежи, с цел високо ниво на публичност), резултативни доказателства от извършената/ите интервенции и/или друго (след приключване на кампанията и при изрично съгласие) и всяка друга информация, предоставена доброволно от родител/настойник/инициатор (2) за немедицински каузи/кампании, Фондацията може да събира и обработва три имена, дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ (в случай че лицето не е от български произход), адрес, данни по лична карта (в случай че е приложимо), данни за социален и битов статус на бенефициента, в т.ч. условия и качество на живот, снимки (в случай на доброволното им предоставяне и получаване на изрично съгласие за публикуване родител/настойник/инициатор, вкл. в социални мрежи, с цел високо ниво на публичност), документи удостоверяващи действителната нужда от организиране на кауза/кампания, с която да бъдат събирани средства, както и всяка една друга информация, която е предоставена доброволно от родител/настойник/инициатор.

C) Събирани и обработвани лични данни на потребители на сайта, в качеството им на родител/настойник/инициатор:

 • чрез горепосочения електронен сайт Фондацията може да събира: имена, ЕГН/ЛНЧ (в случай че лицето не е от български произход), данни по лична карта/паспорт, адрес, имейл адрес и телефонен номер.
 • чрез осъществен контакт на официалния имейл адрес на Фондацията: последната няма практика да събира и обработва лични данни чрез имейл кореспонденция. Въпреки това, същата може да събира имена, имейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация, предоставена доброволно от лицето, осъществило контакт.
 • чрез осъществяване на телефонно обаждане: Фондацията би могла да събере информация за имена, телефонен номер и всяка друга информация, която лицето, осъществило контакт е предоставило доброволно.

При реализиране на връзка с Фондацията на посочения официален имейл адрес и/или чрез телефонно обаждане, последната винаги съветва и насочва лицата да организират кампаниите чрез електронния уебсайт. Фондацията не практикува събиране и обработване на лични данни на бенефициенти по имейл и телефон, като ограничава максимално запитванията и пренасочва организацията към сайта. По имейл и/или чрез телефонно обаждане, Фондацията основно предоставя информация за преминали/настоящи кампании, техническо съдействие как да бъде организирана такава. С цел максимална детайлизация – Фондацията предоставя информация на запитвания на дарители/потребители/лица, свързали се с нея, единствено такава, която е публична и общодостъпна. В случай че бъдат изпратени документи, съдържащи чувствителни лични данни по имейл и/или в профил в социалните мрежи на Фондацията, същата презюмира съгласието и запознаването на лицето с настоящата Политика за поверителност и Общи условия, въпреки което отново отбелязва посочените документи и пренасочва лицата към електронната страница.

5.2. Основания за събиране и обработване на посочените лични данни:

Предоставянето на лични данни е необходимо за осъществяването на дейността на Фондацията, включително за организиране на кампании, събиране на средства за нуждаещо се лице и извършване на проверка за достоверността на получената молба за благотворителна кампания, с цел избягване на злоупотреби. В тези случаи събирането и обработването на лични данни е на договорно основание и изискване, без което услугите не биха могли да бъдат осъществени от Фондацията. В случай на лични данни, които представляват снимков материал и/или друго, което не може да бъде прието за основание на база договор, Фондацията отправя запитване за изрично, доброволно и информирано съгласие на съответното лице.

5.3. Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/ изпълнителен / обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Фондацията да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи. В тези случаи обработването на лични данни е в изпълнение на законово задължение на Фондацията. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Фондацията. Именно поради това, включително с цел избягване на злоупотреба със средства и възможността на Фондацията да сезира компетентните органи при наличие на съмнение относно неправомерни действия, същата води регистър на свои дарители, бенефициенти и инициатори.

Фондацията декларира, че е субект на Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“), като попада в лицата, посочени в чл. 4, т. 28 от последния. В тази връзка, за Фондацията са налице законови задължения, във връзка с които същата може да поиска от дарителите информация за произход на средства по смисъла на ЗМИП. В случай че Фондацията установи риск и/или съмнителна сделка (дарение), надвишаващо законовите граници, уредени в ЗМИП и по-точно инкорпорираните в чл. 11 от същия, същата може да реализира проверка и/или да уведоми компетентните органи. За „съмнителни“ и/или „рискови“ дарения се приемат: (1) извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или сделка, или чрез няколко свързани операции или сделки; (2) всеки случай на съмнение за изпиране на пари, съмнение за финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, другите условия за прилагане на мерките за проверка или други изключения, предвидени в този закон или в правилника за прилагането му. Фондацията запазва правото си, при спазване на легитимните си интереси, да реализира проверка при съмнение, включително да събере необходимия обем лични данни, които се изискват по ЗМИП, включително да сезира компетентен орган.

Дейността на Фондацията е насочена само и единствено с цел благотворителност, поради което същата упражнява правата си по чл. 11, ал. 5, като прави и/или може да:

 1. идентифицира дарителите и бенефициентите чрез събиране на възможно най-пълна информация, позволяваща еднозначна идентификация, включително по отношение на лица, упражняващи контрол, без да бъде възпрепятствана значително дейността на организацията, а при необходимост могат да използват методите и средствата за комплексната проверка;
 2. проверяват дарителите и бенефициентите, партньорските юридически лица с нестопанска цел за наличието на негативна публична информация или възможно съвпадение с лица по чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

5.4. В случай че организаторът/бенефициентът даде своето изрично писмено съгласие (следва да бъде разбирано и в случай на съгласие чрез електронно подписване на декларация) за предоставяне на снимков материал, удостоверяващ състоянието или необходимостта от организиране на кампания, то инициаторът/бенефициентът дава съгласие за публикуването й би могъл да попадне в публикация на същия в социалните мрежи и/или друга платформа за маркетингови и/или други цели. В тези случаи основанието за събиране и обработване на тези лични данни е изрично съгласие. Инициаторът, в случай че се различава от действителния бенефициент, носи отговорността за предоставените лични данни на бенефициента, който би могъл да бъде публикуван.

5.5. Фондацията спазва всички изисквания на Регламента и ЗЗЛД по отношение информиране на субектите в тази връзка, като е уведомил същите съгласно настоящата Политика, включително изчаква да получи доброволно и информирано съгласие от своите организатори/бенефициенти преди да осъществи действия по публикуване и организиране на кампания.

5.6. Във връзка с т. 5.4. от настоящата Политика, предвид същността на предоставяните данни, а именно такива относно здравословно състояние, диагноза, социално и битово състояние и други, то инициаторите на съответната кампания са задължени да заличат личните данни на бенефициентите. В тази връзка, инициаторите следва при организиране на кампания да са заличили ЕГН, данни по лична карта, адрес на бенефициента. В случай че не е извършено, то Фондацията има право, при спазване на законовите изисквания, да заличи преди публикуване на информацията посочените лични данни на лицата. За Фондацията е важно да спазва всички нормативни изисквания на национално и наднационално ниво, поради което си позволява да публикува единствено данни, за които е получила доброволно и информирано съгласие, както и такива, които са необходими за целите на съответната кампания/кауза.

5.7. Предвид желанието на Фондацията да организира и да помага на хора/животни в тежко/неравностойно състояние, за чието лечение/подобрение на битово и социално ниво се събират средства, то същата има право да публикува снимки, които са доброволно предоставени на последната от инициатора, както и такива свързани с удостоверяване на съответната диагноза/състояние пред трети лица, единствено с цел прозрачност на кампаниите. В тази връзка, при изрично и доброволно получено съгласие, Фондацията може да публикува и резултативни доказателства за разходваните средства на дарителите, за да докаже, че същите са използвани само и единствено с цел подобряване на здравословното, социално битовото състояние, както и в случай на събрани средства за благоустройство, ремонтни дейности и/или друго.

VI. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Фондацията събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността й и изпълнение на договорните си задължения с инициатори/бенефициенти/ потребители/дарители. С оглед на това Фондацията обработва лични данни за следните цели:

 • Oсъществен контакт на потребителя/дарителя на интернет страницата на Фондацията чрез формата за това на електронния сайт посочен по-горе, поддържан и управляван от последната и/или директно чрез електронно съобщение до и-мейл адрес, телефонен разговор.
 • Организиране на благотворителна кампания, с цел събиране на средства за нуждаещо се лице, включително и проверка на предоставени медицински документи, с цел удостоверяване на необходимостта и избягване на злоупотреби от трети лица;
 • Изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби, кандидатствания и т.н. от потребители на електронната страница/ дарители/бенефициенти.

6.2. Със съгласие на организатора/бенефициента, или когато е допустимо по закон, Фондацията може да използва личните данни на последните, а именно и-мейл адрес, имена, снимки (доброволно предоставени), удостоверяващ диагнозата/нуждата документ (възможно е да е медицински) за целите на информиране на дарители, както и прозрачност на действията на Фондацията. Включително, Фондацията може да публикува в раздел, специално обозначен за това в електронната страница, приключването на съответната кауза/кампания поради събрани средства и/или друго настъпило събитие, което налага приключването й.

6.3. Дарителите могат да получават имейли, съдържаща информация за кампанията – събрани средства, лечение на бенефициента, настоящото му състояние и други публични данни, качени на електронната страница на Фондацията. Фондацията прави изрично разграничение, че тези имейли не следва да бъдат кредитирани като „непоискана търговска информация“ и/или друго, тъй като при осъществени дарения, се взима предвид, че дарителят би трябвало да се интересува и да има достъп до информация относно движението на кампанията.

6.4. Фондацията съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания.

6.5. Обработването на горепосочените лични данни е в изпълнение на целите на административно и друго опериране процесите в Фондацията, включително, но не само и относно услугите, които Фондацията предоставя, като например, но не изчерпателно: бързо и навременно организиране на кампания за нуждаещо се лице, съдействие при желание на трето лице да осъществи дарение за определена цел и други.

6.6. С цел надлежно и качествено съхранение, включително и доказване на истинността на кампаниите, Фондацията съхранява личните данни на свои дарители, инициатори, бенефициенти в регистри, специално обозначени за това.

VII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

7.1. Фондацията взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни. Включително, Фондацията не съхранява лични данни на свои инициатори, бенефициенти, дарители на хартиен носител нито в офиса на последната, нито на друг физически адрес, поради което се използват и по-високо защитни средства за криптиране и бекъпиране на данните.

7.2. Всички представители и служители на Фондацията, както и всички съдоговорители на Фондацията, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.

7.3. За случаите, в които Фондацията предоставя лични данни на трети лица, Фондацията прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

VIII. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

8.1. Фондацията спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

8.2. След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България, включително законоустановените изисквания за архивиране на документация, Фондацията изтрива и заличава личните данни, свързани:

 • с направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други по и-мейл и/или чрез осъществена друга връзка в електронна платформа;
 • при изпълнение на административната му и оперативна дейност;
 • преди/по време и след организирана кампания;

8.3. Администраторът изтрива и заличава личните данни, свързани с отправено запитване на официалния имейл адрес след период от 1 месец, ако лицето не е организирало надлежно кампания, съгласно изискванията за това на Фондацията. В случай че потребителят/инициаторът/бенефициентът е използвал електронната платформа за организиране на кампания, Фондацията изтрива и заличава личните данни след изтичане на всички законодателни срокове, включително данъчни, счетоводни и други, като меродавен момент за стартиране на срока за изтриване е приключването на кампанията в електронната страница на Фондацията.

8.4. Инициаторите/бенефициентите разбират и декларират, чрез приемането на настоящата Политика, че при реализиране на искане за изтриване на личните данни, предоставени на Фондацията, последната е длъжна да заличи съответната кампания/кауза, като не би могла да събира средства и/или да я разпространява публично. С оглед това, при поискване за изтриване на лични данни, инициаторът/бенефициентът са наясно, че каузата/кампанията приключва в сроковете за изтриване на лични данни на субекта. Правилото важи и когато инициаторът е различен от бенефициента, но поиска изтриване на личните му данни. Фондацията, като благотворителна организация, следи и спазва законовите си задължения срещу злоупотреба със средства на дарители, поради което за същата е от висока важност да може да идентифицира инициатора, в случай на установяване на злоупотреба, неправомерни действия и/или друго законово нарушение.

IX. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:

(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Фондацията;

(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (включително и при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Фондацията;

(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;

(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това;

(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

9.2. Фондацията може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

X. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно настоящата Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

10.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

А) За Фондацията:

 • по електронен път на следния имейл адрес: [email protected]
 • на място при административния отдел на Администратора;
 • по пощата – на адреса на Администратора гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ 113, ет.8

10.3. Искането до Фондацията за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – три имена;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

10.4. Фондацията предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

10.5. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. Фондацията информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

10.6. Фондацията не е задължена да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

10.7. Фондацията може да поиска предоставянето на допълнителна информация (например ЕГН), необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

Настоящата Политика влиза в сила на 07.10.2021г. Фондация „Павел Андреев“ може да изменя и актуализира настоящата Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния и горепосочен уебсайт на последната, като по своя преценка Фондацията може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите/дарителите/бенефициентите/инициаторите за изменената или актуализирана Политика.

Дата на последна промяна: 05.04.2024г.