Общи условия за ползване на платформата PavelAndreev.BG

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация „Павел Андреев“, чрез уебстраницата https://pavelandreev.bg/, наричана по-долу за краткост „Платформата“, „нас“, „ние“ или „Фондацията” и Ползвателите ѝ, наричани по-долу „Бенефициенти“, „Дарители“, „Вие“, „Вас“ или „Инициатори“, във връзка с предоставяните от нас възможности за използване на Платформата за набиране на финансови средства за благотворителни кампании.

Моля прочетете внимателно условията за ползване на уебсайта на Платформата, защото те представляват договор между Вас и Платформата и Вие като страна се съгласявате с тях, използвайки я. Вие като дарител, получател на дарения или ползвател на Платформата под каквато и да е форма, се съгласявате с условията описани по-долу. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте Платформата.

1. Дефиниции

 • Потребител - всяко физическо или юридическо лице, което използва Платформата. Потребителят може да бъде Дарител, Бенефициент на дарението или Инициатор на кампанията/каузата.
 • Дарител - всяко физическо или юридическо лице, което прави финансово дарение чрез Платформата. Дарителят може да дарява чрез платформата неограничен брой пъти и средства и да споделя и разпространява кампаниите.
 • Дарение - парично благо, което се предава на Бенефициента или Инициатора на кампанията, чрез Платформата, съгласно правилата й.
 • Бенефицент на дарението - получател на дарението. Бенефициентът на дарението може да бъде физическо или юридическо лице. Ако бенефициентът е и инициатор на кампанията/каузата, той може да актуализира и спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания на вече набрана сума.
 • Инициатор на кампанията/каузата - физическо или юридическо лице, което стартира кампанията/кампаниите. Инициаторът може да стартира финансова кампания в Платформата. Инициаторът може да редактира, спира кампанията по всяко време, както и да изисква разплащания с вече набрана сума. Одобрението от Бенефициента към Инициатора да стартира кампания за него е изцяло отговорност на Инициатора и Платформата не носи отговорност.
 • Кампания – създанен в Платформата проект или кауза, с цел събиране на финансово дарение.
 • Платформа – сайтът https://pavelandreev.bg/. Във връзка с него могат да се разработят и управляват мобилни приложения и социални медии.

2. Информация за платформата

 • Фондация „Павел Андреев“ е ЮЛНЦ, определено за извършване на дейност в обществена полза, със следните данни: ЕИК 206678629, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Генерал Колев“ №113;
 • Платформата служи за събиране на средства от създадени финансови благотворителни кампании от Инициатори и Бенефициенти.
 • При създаване на кампании в Платформата, Инициаторите и Бенефициентите качват съдържание – тексове, снимки, документи, информация и видеоматериали, за чиято достоверност, собственост и авторство Фондацията не носи отговорност, както и по повод наличието или нарушаването на права на трети лица. Отговорността е изцяло на Инициаторите и Бенефициентите.

3. Условия за ползване на Платформата

 • Платформата може да се използва само от лица над 18 години, като при необходимост имаме право да поискаме от Вас документ, с който да докажете това.
 • В качеството си на Инициатор или Бенефициент, Вие можете да използвате Платформата само след регистрация. При регистрацията ще бъде необходимо да посочите Вашите имена, имейл адрес и телефон за връзка. Платформата може да използва тези и/или други предоставени от Вас лични данни само ако сте ги предоставили доброволно и в съгласие с Политиката за поверителност. Молим да имате предвид, че:
  1. Следва да предоставяте само документи със заличени лични данни, като с използване на Платформата приемаме, че декларирате съгласието си при наличие на лични данни, които не следва да бъдат публикувани, Платформата да ги заличи преди публикуване.
  2. Вие носите отговорност за предоставените лични данни на Бенефициент (в случай че лицето, което организира кампания не е действителният Бенефициент).
  3. С използването на Платформата Вие декларирате и носите отговорност, че:

  -каузата/кампанията, която желаете да инициирате е действителна, като са изложени само и единствено истински документи, снимки и други доказателства, удостоверяващи достоверността и необходимостта от организиране, създаване и разпространение на кауза/кампания;

  - Сте наясно, че при невярно деклариране и/или опит за злоупотреба с доверие на дарители и Платформата, както и злоупотреба с парични средства, събрани във връзка с кампанията, носите наказателна отговорност и Платформата има право да сезира компетентните органи;

  - Разбирате, че Платформата следва да направи проверка на действителността на кампанията, с цел избягване на злоупотреба с парични и други средства, както и да изпълни своите легитимни интереси, съгласно националното и наднационалното законодателство.

  - Сте запознати с целта на Платформата, както и че дейността на същата е насочена и свързана само и единствено с благотворителност и подпомагане на хора/животни в тежко/неравностойно положение.

  4. Платформата приема, че предоставените от Вас данни са предоставени въз основа Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие и те могат да бъдат публикувани на Платформата, както и в социалните мрежи, с цел разпространение, публичност и реализация на крайната цел на кампанията.  В случай че не желаете да предоставите Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие по предходното изречение, молим да не използвате Платформата, като молим да имате предвид, и че Отказ и Оттегляне на даденото по предходното изречение съгласие ще резултира в прекратяване на кампанията, тъй като за Платформата ще бъде невъзможно да я организира без това условие. Последното е причината да приемаме регистрацията и дейността Ви в Платформата за конклудентно дадено доброволно и информирано съгласие по смисъла на тази точка и Политиката за поверителност.
  5. Във връзка с основната дейност на Платформата, а именно подпомагане на трети лица в качеството им на бенефициенти, за Платформата е от изключително значение да публикува резултативни доказателства от извършени лечения, събиране на средства и други, за да стимулира дарителите, както и да е налице пълна и ясна прозрачност за разходването на събраните средства. Вярваме, че с представяне на доказателства от резултатите, кампаниите на Платформата ще придобиват по-голяма публичност, което от своя страна ще помогне на повече хора в нужда, поради което с регистрацията Ви и даденото съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност, приемаме, че предоставяте своето изрично, доброволно и информирано съгласие, след приключване на кампанията, поради събрани средства и/или друго настъпило събитие, което налага приключването на кампанията, Платформата да публикува доказателства за нейната реализация и разходени средства.
  6. Приемаме с изпращането от Ваша страна на какъвто и да било снимков материал към Платформата, че давате своето изрично, доброволно и информирано съгласие, предоставените от Вас снимки да бъдат публикувани на Платформата, както и в социалните мрежи, с цел разпространение, публичност и реализация на крайната цел на кампанията. Молим изрично да ни информирате за снимков материал, който не следва да бъде публикуван.
 • В качеството си на Дарител ще можете да използвате Платформата с или без регистрация – изцяло по Ваше желание, като единственото задължително за посочване са Вашите имена и имейл адрес. Всеки Дарител по време на дарение, въвеждайки имейл адреса си, се съгласява на него да получава:
 1. разписка за направеното дарение
 2. периодична информация по кампанията, за която е дарил и изрично е сложил отметка да получава новини, както и имейл бюлетин на платформата. Можете да се отпишете по всяко време.
 • За вход в Платформата на регистрирани потребители, ще трябва да въведете имейл и парола.
 • В случай, че Потребител публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата, последната си запазва правото да ограничи правата на този потребител или да спре достъпа му до Платформата.
 • Като ползвател на Платформата, Вие се задължавате да: я използвате по предназначението ѝ, в съответствие с действащото законодателство на Република България и приложимите чужди законодателства; да я използвате в съответствие с условията на избраната от Вас платежна система (StripePayPal; GooglePay; ApplePay и Условията на Алианц Банк България АД);
 • Платформата служи за връзка между Потребителите, като тя няма контрол и не отговаря за достоверността на съдържанието, което последните качват. В този смисъл тя (Платформата) няма да бъде участник при възникнали спорове между Потребители. Потребителите използват Платформата на своя отговорност и се съгласяват, че Платформата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на използването ѝ.
 • Платформата запазва правото си в случай на нужда (повреда, ъпдейт, поддръжка или др.), временно да преустанови частично или изцяло предоставянето на достъпа в нея. Платформата няма задължение да поддържа, променя или добавя специфични функционалности, изискани от потребител.
 • В случай, че Платформата не е достъпна в определен момент, поради някое от горепосочените събития, тя не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, както и за пропуснати ползи от Инициаторите или Бенефициентите.
 • Платформата запазва правото си по своя преценка да откаже достъп до използването ѝ от даден Потребител, без да е длъжна да пояснява причините за това.

4. Права и задължения на Платформата:

 • Платформата има право:
 • Да извършва проверка на Вас и данните, които сте декларирали като ползвател на Платформата, въз основа на приложимото законодателство;
 • Да ограничи правата или достъпа на Потребител, който публикува неверни или неистински данни или извърши действия, които са в разрез с правилата на Платформата;
 • Да откаже временен или постоянен достъп до използването ѝ от даден Потребител, в случай че: 1. има съмнение за недобросъвестност или нарушение на настоящите условия; 2. Има опит Платформата да се използва за предлагане, продажба или разпространение не контролирани вещества (вкл. наркотици, тютюневи изделия, лекарства и др. под.), медицински изделия или продукти или услуги, които представляват риск за здравето; 3. Той използва обидни, заплашителни, нецензурни, насърчаващи омраза или порнографски елементи, сексуално ориентирани материали и др. под.; 4. Той промотира участие, насърчаване, подпомагане, улесняване, наставяне, ангажиране в дейности, които противоречат на законите на Република България, приложимите чужди законодателства и на добрите нрави.
 • Да премахва Кампании, чието съдържание е в противовес с морала и добрите нрави; което противоречи на закона; което е обидно или би накърнило достойнството на трето лице;
 • Платформата няма ангажимент относно данъчните аспекти и размера им, свързан с даренията от и на Ползвателите. Информираността по този въпрос е изцяло за сметка на Ползвателите. Отговорност на всеки отделен Ползвател е да провери дали и какви данъци са приложими за конкретния негов случай, след което да отчете и преведе начисления данък съгласно съответното за него законодателство.
 • Платформата няма ангажимент да проверява наличието на авторски права на информацията, която публикуват Ползвателите. Отговорността за това е изцяло тяхна, респективно претенции от трети страни могат да бъдат насочвани единствено към създателя на съответната публикация. Платформата във всеки отделен случай на уведомяването ѝ ще вземе решение за необходимите мерки, които следва да предприеме по отношение даден Ползвател, за който се твърди, че е нарушил права на трети лица;
 • Инициаторите/Бенефициентите разбират и се съгласяват, че качвайки в Платформата информацията за каузата си, то всички материали по нея – текстове, снимки, видео и др. стават публични. В този смисъл тази информация би могла да бъде разпространявана от трети лица по всички възможни начини, с оглед популяризирането на кампанията;
 • Платформата не носи отговорност в случай на липса на достъп до нея и работа свързана с нея, поради независещи от нея причини и обстоятелства извън нейния контрол. Това са случаи на непреодолима сила, проблеми с Интернет, форсмажорни обстоятелства и др. под.;
 • Платформата не носи отговорност за интернет-свързаността на Потребителите и възможните проблеми, произлизайки от тази свързаност;
 • Платформата запазва правото си в случай на съмнение за злоупотреба/неистинност на публикувана кампания, по всяко време да затвори тази кампания, като върне набраните средства на Дарителите, съгласно Условията на Stripe и PayPal, или другите платежни системи, или да ги пренасочи към друга кампания при спазване следната процедура: 1. Доколкото в голяма част от случаите Платформата не разполага с данни за дарителите, в разумен срок от научаването за някое от горните обстоятелства узнатата информация се публикува като новина в съответната кампания; 2. Платформата изчаква срок от 5 (пет) дни, считано от датата на публикуване на информацията, за контакт от страна на Дарител за възстановяване на дарението му; 3. В случай че в посочения 5-дневен срок не постъпят съобщения от Дарители, сумата се пренасочва към избрана от Платформата кампания или към Фонда. Платформата, в случай на връщане, изпраща обратно дарените средства към сметките на Дарителите със спадната транзакционна такса, съгласно Общите условия на Stripe и PayPal, или другите платежни системи.
 • Платформата се задължава:
 • Да оказва съдействие на Ползвателите за използването ѝ;
 • Да подпомага Бенефициентите/Инициаторите при създаването на кампании, като ги съветва относно съдържанието им. С цел по-ясно и разбираемо съдържание, Платформата може да Ви даде насоки за корекции.
 • Да разплаща коректно събраните дарения към Бенефициентите/Инициаторите на всяка конкретна кампания. Платформата не носи отговорност, ако след разплащане от нейна страна, Бенефициентите/Инициаторите проявят некоректност или злоупотреба със средствата. 
 • Когато Инициатор/Бенефициент не потърси набраните средства по създадената от него кампания в срок от 30 дни, считано от постъпила сума, Платформата запазва правото си да ги пренасочи по кампания по нейн избор. Преди пренасочването на средствата Платформата ще се свърже по имейл (който е въведен при регистрацията) с Инициатора/Бенефициента, за да го подкани да използва средствата, и Платформата има право да ги пренасочи когато не получи отговор в срок от 5 дни, считано от момента на изпращането на имейла.
 • При смърт на Бенефициент Платформата следва да бъде уведомена от съответния Инициатор или преки роднини в случаите, когато инициатора е и бенефициент в срок от 24 часа, считано от настъпването на това събитие, като в тези случаи:
  1. Имате право да използвате останалите средства за заплащане на остатъчни задължение към клиниката, да заплатите разходи за погребение и транспорт на тленни останки. В случай на смърт средства по дарителска сметка не се изплащат. (За кампаниите в България
  2. Инициатора или преките роднини на бенефициента в случаите, когато бенефициента е и инициатор на кампанията е длъжен да трансферира остатъчните средства в срок от 30 дни от смъртта по кампании в платформата.  В случай на желание средствата да бъдат пренасочени към кампания, която не се намира на Платформата, то съответният получател следва да създаде такава кампания на Платформата, за да е възможно такова пренасочване. Платформата не извършва пренасочване на средства към кампании, намиращи се извън страницата на Платформата.
  3. В случай, че платформата не е била уведомена в 24-часовия срок за смъртта на бенефициента и узнае за събитието от друг източник, то платформата си запазва правото да насочи средствата по своя преценка по други кампании или към Фонда без да търси Инициатора или близките.

5. Права и задължения на Дарителите

 • За всяко направено дарение в Платформата, Дарителят получава на e-mail адреса си, който е посочил разписка за плащането, както и възможност за изискване на Сертификат за направеното дарение. Платформата прави автоматична валидация за това дали имейла, въведен при дарението е съществуващ и реален. Тази проверка зависи от сървъра на имейл услугата, която използвате. Платформата не носи отговорност, ако ѝ бъде подадена информация, че този имейл не съществува и съответно не получите разписката си. Имате право да я изискате от нас чрез страницата за контакти.
 • Дарителите имат право да направят дарение официално или анонимно. При официалното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания, ще бъдат изписани имената му, както и текст, в случай че дарителя иска да остави такъв. При анонимното дарение в графа „Дарители“ в съответната кампания ще излиза съответно надпис „Анонимен дарител“.
 • Анонимността не се прилага спрямо Платформата, тъй като тя (Платформата) следва винаги да може да установи произхода на всяко дарение. При проверка от държавни институции, Платформата ще трябва да може да предостави достъп до списък с дарителите по съответна кампания. Във всички останали случаи анонимността е гарантирана.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че дадена кампания не се осъществи поради основателни причини (напр. смърт), средствата които са събрани по нея ще бъдат разпределени по други кампании в Платформата, посочени от Инициатора/Бенефициента или ако има обективна невъзможност за това (кампания без Инициатор, само с Бенефициент, и в случай на смърт на самия Бенефицинет) – по кампания по преценка на Платформата. В тези случаи дарените суми не се връщат на Дарителите.
 • Дарителите се съгласяват, че в случай, че Инициатор/Бенефициент не потърси набраните средства по създадената от него кампания или при смърт на Бенефициент, Платформата запазва правото си да ги пренасочи по кампания по нейн избор. Преди пренасочването на средствата Платформата ще се свърже по имейл (който е въведен при регистрацията) с Инициатора/Бенефициента, за да го подкани да използва средствата, и има право да ги пренасочи когато не получи отговор в срок от 5 дни, считано от момента на изпращането на имейла, когато се касае за постъпила сума, а когато се касае за събитие на смърт по реда на предходния раздел на тези Общи условия.
 • Във всеки случай на дарение за дадена кампания, Дарителят може да изиска най-късно до 30 календарни дни, считано от момента на нареждане на сумата, дарението си обратно. Последното правило не важи в изрично описаните в тези Общи условия случаи, включително и когато сумата е била прехвърлена към друга кампания, различна от тази, за която е била предназначена.  Не важи и в случаите, когато плащането на дарението и искането за връщане или за каквато и да е корекция по дарението, са в две различни  календарни години. Също, дарението не подлежи на възстановяване в случай, че цялата налична сума по кампанията е разплатена.

6. Управление на кампании

 • Създаването на кампании в Платформата е напълно безплатно за Инициаторите/Бенефициентите.
 • За да създадете кампания, следва да се регистрирате в Платформата.
 • Регистрацията е възможна единствено при запознаване и спазване на настоящите Общи условия. Потребител, несъгласен с настоящите Общи условия, може да се откаже от процеса по регистрация, във връзка с което няма да може да използва Платформата като Инициатор/Бенефициент. С регистрирането си Потребителите потвърждават, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да ги спазват.
 • За стартиране на кампания Платформата изисква да качите пълна информация за казуса и бенефициента на даренията. Тази информация трябва да е пълна, точна, незаблуждаваща и недвусмислена. При изискване на допълнителни документи от Платформата сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента/Инициатора. Кампанията трябва да е ясна – трябва да са описани всички нужни придружаващи документи. Трябва да е назована точна целева сума, която по възможност да бъде доказана с подходящ документ – оферта или друго подобно, в зависимост от случая. При липса на възможност за доказване на целевата сума с документ (например при етапни или променливи лечения, каквито са онкологичните заболявания), то Инициатора/Бенефициента е длъжен да даде пояснение за това. Официалният начин за комуникация между Екипа на Платформата и Инициатора/Бенефициента е въведения при регистрация имейл адрес.
 • Всяка създадена кампания ще бъде разгледана от екипа на Платформата и при нужда ще бъдат изисквани още документи, текстова част или друг вид пояснения, преди публикуването ѝ.
 • Като Инициатор/Бенефициент, Вие сте длъжни да информирате Платформата и Дарителите своевременно за настъпили нови обстоятелства, свързани с кампанията, която сте създали, чрез секция „Новини“ в Администраторския панел.
 • По отношение стартирана кампания, Вие ще имате право да добавяте и променяте информацията в случай на технически грешки или по Ваше усмотрение, като някои добавки подлежат на нов преглед от Платформата. Нововъведената или коригирана информация трябва да е пълна, точна, незаблуждаваща и недвусмислена. При изискване на допълнителни документи от Платформата сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента/Инициатора.

7. Отчетност

 • Всички дарения постъпват в банковата сметка на Фондацията. Тя от своя страна има ангажимента да разплати съответните суми по кампании на Бенефициентите/Инициаторите, след приспадане на банковите и транзакционни такси.

8. Разплащане и такси

 • Платформата използва следните методи за разплащане: дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay, Revolut или по IBAN.
 • Платформата не задържа никакви задължителни такси или задължителен процент от постъпилите дарения през системата в нейна полза, чрез направените дарения с дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay; Revolut. Всеки от дарителите преценява дали и какво да остави в полза на Платформата. Този акт не е задължителен и всеки дарител може да напише 0% (нула процента) от дарените средства. В този случай дарените средства ще бъдат отчетени и платени на бенефициента изцяло. Единствените такси, които се заплащат от дарените средства за бенефициента са такси към Stripe (виртуалния ПОС терминал). Те са според условията на платформата Stripe, при плащания с Paypal таксите са съгласно условията за ползване на PayPal и на Банка Алианц.
 • В случай, че Дарителите искат да оставят сума за Платформата, то тя може да бъде процент от направеното по кампания дарение или конкретна стойност, посочена от Дарителя, използвайки слайдера в ПОС-терминала или бутона „Въведете точна сума“.
 • За дарения, които са пуснати извън автоматичните системи на платформата (дебитни/кредитни карти; PayPal; GooglePay; ApplePay, Revolut) - по IBAN на Платформата, се удържа 5% от постъпилите дарения в платформата. 
 • Инициаторите/Бенефициентите могат да усвояват на части събраната сума по кампанията им, като за целта заявяват желаната от тях сума с изчерпателно обяснение и приложен документ (напр. фактура) за какво ще бъде изразходена. Платформата запазва правото си да потвърди, откаже или одобри частично разхода.
 • В случай, че целта на кампанията не бъде постигната или събраната сума надхвърли предварително посочената целева сума, събраните средства ще бъдат разпределни в посочени от Инициатора/Бенефициента кампании, които са част от платформата.
 • При изплащане на набрана сума по кампания, транзакционната такса е за сметка на Инициатора/Бенефициента и се приспада от общата сума по кампанията.
 • За дарения на стойност над 30 000 лева Платформата изисква допълнителни документи според Вътрешните ѝ правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
 • Изплащането на набраните финансови средства в Платформата става в рамките на 72 часа след пусната заявка в Администраторския панел и може да се осъществи по няколко начина:

  За кампании от категория „Лечение, медицинина и рехабилитация“:
 • по дарителска сметка на Бенефициента (метода е наличен само за кампании в България) - след предоставяне на договор за откриване на дарителска сметка. Трябва да са видни сметката, имената на титуляра, подписите и печатите на документа. Следва срока на договора да не е изтекъл. В случай че е изтекъл, добавете и Анекс, издаден от банката.;
 • по проформа фактура към трета страна, където ясно е описано какво се заплаща. Вие се съгласявате, че могат да бъдат заплатени следните видове разходи: лечение и рехабилитация, изследвания и лекарства, транспорт от мястото на местоживеене до града, в който се провежда лечението - автобусни или самолетни билети за бенефициента и един придружител или линейка, хотел за бенефициента и един придружител, преводачески услуги.
 • Условия за изплащане на разходи по лична сметка:
  - тези разходи не е можело да бъдат заплатени по предварително издадена проформа фактура към трета страна (лечението и изследванията Ви в болницата са разход, който може да бъде заплатен по проформа!) и вече сте ги заплатили.
  - тези разходи са генерирани след като вече сте имали одобрена кампания в платформата. Разходи направени преди стартирана кампания не подлежат на заплащане.
  - разходи, които не е можело да бъдат предварително заплатени по проформа са: хотел или квартира, пътни разходи за транспортиране от местоположението на бенефициента до града, в който ще се провежда лечението (автобус, самолетен билет или линейка), визи, лекарства, протези, ортези, болнично оборудване.
  - Разходи по лична сметка се изплащат единствено за Бенефициента и един придружител.
  - Разходи по лична сметка се възстановяват само и единствено по сметка на Инициатора на кампанията или на Бенефициента. 
 • За кампании от всички останали категории – по сметка на инициатора на кампанията

  9. Общи разпоредби
 • С използването на Платформата, Ползвателите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия и съдържанието им в цялост. Регистрация в Платформата е невъзможна без ползвателите да се запознаят и спазват настоящите Общи условия.
 • Платформата запазва правото си да променя настоящите Общи условия по всяко време и неограничен брой пъти, с което Ползвателите се съгласяват.При несъгласие с променените общи условия, ползвателите имат 15 дни срок от публикуването на актуалните Общи условия на Платформата, да се възползват от условията на предходната версия. За действащи се приемат последно публикуваните такива.
 • Ангажимент на Ползвателите е да се информират и да следят за промени в Общите условия. В случай на несъгласие с новите Общи условия, Ползвателите могат по всяко време да преустановят използването на Платформата.
 • Нищожността на някоя точка от настоящите Общи условия не води до нищожност на друга точка или на Общите условия, като цяло.
 • За всички въпроси и казуси, неспоменати в настоящите Общи условия, следва да се прилага приложимото действащо законодателство.
 • При възникнали спорове, по които е невъзможно да се намери консенсус между засегнатите страни в духа на добрия тон, ще се приложи съответното действащо законодателство и спорът ще бъде отнесен в компетентния съд.
 • •Платформата ще има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Ползватели, Бенефициери или трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия, нерегламентирано ползване на Платформата и/или злоупотреби с Кампании и нецелево разходване на дарените по тях парични средства, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени във връзка със защита на права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на тези Общи условия действия от страна на Ползватели.

  10. Общи условия за "Фонд за лечение на деца в чужбина"
 • Фондът представлява автоматично финансово дарение на месечна база, направено с карта или paypal. Чрез Вашето абониране за Фонда вие позволявате на платформата да тегли дарената от вас сума.
 • По време на дарението вие избирате сума за Фонда и сума за платформата. От сумата за Фонда се приспада транзакционната такса на stripe или paypal.
 • На имейла, който сте въвели по време на дарението вие получавате вашата парола за вход в платформата. Потребителското ви име е имейла, който сте въвели. Чрез потребителския си профил вие можете да управлявате абонамента си, можете да го променяте или спирате по всяко време.
 • На имейла, който сте въвели при абонамента веднъж в месеца на първо число ще получавате отчет по кои кампании са преведени средствата от фонда. Платформата прави автоматична валидация за това дали имейла, въведен при дарението е съществуващ и реален. Тази проверка зависи от сървъра на имейл услугата, която използвате. Платформата не носи отговорност, ако ѝ бъде подадена информация, че този имейл не съществува и съответно не получите разписката си. Имате право да я изискате от нас на официалния ни имейл.
 • Прaвилата за изплащане на средствата от фонда са: бенефициентът да е доказал с медицинска документация онкологичното заболяване или нужда от трансплантация на орган и да има стартирана кампания в платформата, за да бъде подкрепен. Лицето трябва да не е навършило 18 години към момента на изплащане на средствата от Фонда към кампанията му. Средствата се изплащат по ред на кандидтстването.
 • Средствата от фонда могат да се ползват само за лечение и съпътстващите го разходи.

  Дата на последна промяна: 03.04.2024